تکالیف هفتم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-07
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری آیت الکرسی وتدریس ص4ریاضی،ارزشیابی،انجام کتاب وبررسی.آموزش زیرنویس جدیدوتمرین دربرگه. کنتراست رنگ ها وآموزش کشیدن چندمدل درخت.نوشتن ص4 کتاب نوشتاری. دوصفحه دردفترمشق وتکمیل ص4و5 کتاب مهارت های نوشتن.مرورکلمات نگاره ی 1و2.
اول فاطمه قاسمی زیر نویس ،مجدد تمرین و تکرار شد. هنر با دبیر مربوطه کنتراست رنگها و درخت آموزش داده شد. ریاضی تفاوت الگوی منظم و نامنظم تدریس و انجام شد . نگاره ی 2 کامل شد. زیرنویس جدید تدریس و تمرین شد. سرمشق داده شده انجام شود. کتاب مهارتهای نوشتن ص 4 و 5 تکمیل و رنگ آمیزی شود.
دوم الهام آذری نائی یاد آوری و ارزشیابی فارسی ارزشیابی و انجام تمرینات مکمل ریاضی ، بازدید از پژوهش سرا و کار با مکعب های کوییزنر تدریس درس اول قرآن کاربرگ ریاضی و انجام تمرینات دفتر ریاضی املای شب پنج خط از نشانه های تدریس شده دو کاربرگ فارسی
دوم کوکب صیمی ریاضی :ارزشیابی وانجام تمرینات مکمل ریاضی.بازدید از پژوهشسرا وکاربامکعب های کوییزنر..فارسی:ارزشیابی از کتاب فارسی اول .بررسی دفاتر مشق .پخش اهنگ گل گندم با هدف تقویت همکاری..وانجام تکالیف مربوط به نشانه های تدریس شده کاربرگ ریاضی وانجام تمرینات دفتر ریاضی..حل تکالیف خلاق فارسی.حفظ دوبیت شعر بانشانه های ا وب
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:عددنویسی و الگویابی تمرین شد. قرآن :تدریس اذان و اقامه فارسی ادامه درس 1تدریس شد.. 3برگ پیک آدینه تمرین ریاضی در دفتر مشق ادامه ی درس محله ی ما.. لغات سخت درس با معنی در دفتر لغت
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس باروش اشاره فارسی مرور درس وروانخوانی واشنایی بامحله های دانش اموزان ریاضی جمع وتفریق فرایندی کار شد تدریس درس هدیه ها تمرین های ریاضی در دفتر ریاضی وحل کار برگ
چهارم فریبا بوی فرشه علوم ازمایش درس اول انجام شد فارسی نوشتاری کامل شد ریاضی تمرین های ص۶ و ۷ پاسخ داده شد هنر , نقاشی کشیده شد قران مرور ادامه درس افریدگار زیبایی نوشته شود واژه های درس افریدگار زیبایی در دفتر واژه ها نوشته و حفظ شود شعر خبر داغ حفظ شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:ارزشیابی,حل تمرین فارسی:توضیح ارایه های ادبی مربوط به درس اول/تکمیل واژه نامه. علوم:پرسشو پاسخ و انجام فعالیت درس بصورت گروهی ؛ ساخت فرفره مربوط به درس و مسابقه. هدیه های آسمان:تکمیل فعالیت درس فوق برنامه:استفاده از سیستم هوشمند و توضیح و تدریس نرم افزار ورد. علوم و مطالعات:مطالعه درس. فارسی:رونویسی ادامه درس. ریاضی : تکمیل کاربرگ
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فارسی:تا صفحه 16کتاب تدریس شد.پرسش کلاسی انجام شد. درس ریاضی:نمونه سوالات حل شد. درس مطالعات اجتماعی: تا صفحه 16 کتاب تدریس شد. پرسش کلاسی انجام شد. آزمایشگاه: آزمایش تشکیل حباب برای پایه ی ششم انجام شد. درس فارسی:3 دسته کلمات هم خانواده نوشته شود. همچنین از درس دوم کتاب مشق نوشته شود. درک مطلب درس دوم نوشته شود. درس مطالعات:از درس دوم 10سوال طراحی شود. درس ریاضی:از کتاب پنجم فصل اول 10 سوال به همراه پاسخ طرح شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد