تکالیف یازدهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-11
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه نگاره ها مرور و بخش کردن کار شد. تم 2 ریاضی تدریس شد. کتاب بنویسیم فارسی و دفاتر مشق بررسی و امتیاز دهی شد. زیرنویس جدید تدریس و تمرین شد. بازی و ریاضی. دفتر مشق زیرنویس کامل شود. کتاب کار تا زیرنویس داده شده ص7 تکمیل و رنگ آمیزی شود.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی وتدریس تم 2ریاضی وارزشیابی ریاضی وخوردن صبحانه.ورزش به همراه مربی مربوطه.آموزش زیرنویس جدیدونوشتن درچک نویس.آموزش بخش کردن کلمه های نگاره ی یک تاسه وارزشیابی.بازی وریاضی وارزشیابی بچه ها. یک صفحه دفتر مشق نوشته شودوکناره هارنگ آمیزی شود.برنامه ی کلاسی تواتاقتون چسبانده شود.
دوم کوکب صیمی روانخوانی ویاداوری سوره توحید. بازی با کلمات (جمله نویسی خلاق)حل کاربرگ فارسی.ارزشیابی. از درس فارسی. نمایش فیلم (زنگ علوم).ورزش: بازی درحیاط.. تکالیف:حل کاربرگ فارسی وریاضی.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی:صفحه اول تدریس شد خوانداری درس یک کامل شد نوشتاری صفحه اول تدریس شد علوم پیش زمینه گفته شد.. هدیه درس 1 کامل شد صفحه دوم درس محله ی ما در دفتر مشق تمرین ریاضی که داده شده در دفتر ریاضی حل شود. بعداز ظهر منتظر دیدار شما هستم.
سوم راحله ناظمی ریاضی تدریس ص9 وحل مساله به صورت نمایش فارسی روانخوانی وارزشیابی دانش اموزان فارسی اشنایی با واژه نامه واستخراج معانی از ان مطالعات ادامه درس وانجام کاربرگ مخصوص به ان ادامه درس محله ما نوشته شود. پیدا کردن معانی از واژه نامه ونوشتن در دفتر تمرین فارسی حفظ اذان واقامه
چهارم فریبا بوی فرشه ریاضی,تدریس ص ۸ املا از درس اول گفته شد مطالعات طرح سوال ارزشیابی شعر حفظی و واژه ها قران مرور یک کاربرگ فارسی چند ضرب در دفتر ریاضی داده شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس ادامه درس و تکمیل فعالیت کتاب توسط دانش آموزان. فارسی: تکمیل فعالیت های کتاب نگارش فارسی و توضیح نکات دستوری مربوط به درس. هدیه ها :پرسش و پاسخ ریاضی:حل تمرین های داده شده فارسی:املای شب از درس اول مطالعات اجتماعی و علوم مطالعه شود.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس ادامه درس و تکمیل فعالیت کتاب توسط دانش آموزان. فارسی: تکمیل فعالیت های کتاب نگارش فارسی و توضیح نکات دستوری مربوط به درس. هدیه ها :پرسش و پاسخ ریاضی:حل تمرین های داده شده فارسی:املای شب از درس اول مطالعات اجتماعی و علوم مطالعه شود.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه:مرور انجام شد.پرسش کلاسی انجام شد. درس مطالعات اجتماعی:مرور و پرسش کلاسی انجام شد. درس فناوری :تا صفحه ۸کتاب تدریس شد. درس مطالعات:انجام فعالیت ۲صفحه ۱۱……………فعالیت ۳صفحه ۱۳…………فعالیت ۱صفحه ۱۴……… فعالیت ۲؛۳صفحه ۱۶

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد