تکالیف نوزدهم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-19
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری تدریس نگاره ی6وآموزش کلمات هم آغازوهم پایان وبخش کردن کلمه های جدید.آموزش دوزیرنویس جدیدوتمرین درکلاس.شرکت درمراسم عزاداری امام حسین وپذیرایی.هنربه همراه مربی مربوطه.تدریس تم 3ریاضی. تکمیل کتاب مهارت های نوشتاری تاص13.ونوشتن دوصفحه دفترمشق بانظارت شما.فرم ارزیابی پزشکی ورزشی راشنبه بفرستید به همراه کتاب قرآن.هرکس یک گوجه فرنگی برای آزمایش علوم بیاورد. التماس دعاوتشکرازهمکاری شما.
دوم الهام آذری نائی فارسی ،ارزشیابی و یادآوری و انجام کار برگ تلفیقی ریاضی انجام فعالیت کتاب در پژوهش سرا با وسایل کمک آموزشی ، مهارت حل مسئله به دلیل شرکت در مراسم عزاداری امام حسین تکلیف داده نشد
دوم کوکب صیمی فارسی ،ارزشیابی و یادآوری ریاضی انجام فعالیت کتاب در پژوهش سرا با وسایل کمک آموزشی ، مهارت حل مسئله .علوم:نمایش فیلم . اجرای مراسم عزاداری..زنگ هنر:تهیه کاردستی به مناسبت ماه محرم حل کاربرگ تلفیقی جمله نویسی وهنر.
سوم راحله ناظمی قران تدریس ص10و11 فارسی مسابقه روانخوانی وتدریس شعر پدر بزرگ علوم پرسش درس حل کار برگ وحفظ شعر
سوم سید عاطفه حسینی اجتماعی ارزشیابی و دفاتر چک شد. قرآن درس 2 تدریس شد. علوم پیش زمینه ی درس دو بررسی شد.شرکت در مراسم عزاداری و صرف دوستانه ی پذیرایی کناره دوستان..😊 ریاضی صفحه ی 14 حل شد. شرکت در مراسم عزاداری امام حسین😔❤ و حل کاربرگ در روز پنج شنبه و جمعه.. التماس دعا..😊
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم مرور درس ریاضی تدریس و پایوسخ به فعالیت های ص۱۳"۱۴ فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری هنر درست کردن کاردستی شمع به مناسبت محرم به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی و شرکت دانش اموزان در مراسم عزاداری تکلیف داده نشد
پنجم آسیه خزاعی علوم:ارزشیابی از درس.تکمیل فعالیت ها و گزارش کار دانش آموزان از انجام آزمایش ها.نمایش فیلم تغییرات مواد. ریاضی:مرور و حل تمرین. بازی و ریاضی فصل عدد نویسی و ضرب وتقسیم اعداد با استفاده از پول ویژه کلاس ریاضی.کار گروهی فارسی:روان خوانی-تکمیل ادامه فعالیت کتاب.شعر خوانی گروهی. مطالعات:پرسش و پاسخ.نمایش فیلم مربوط به درس شرکت در عزاداری ابا عبد الله الحسین(ع) ریاضی:تکمیل کاربرگ روز گذشته. فارسی:نوشتن املای شب.تکمیل فعالیت کتاب نوشتاری درس دوم. مطالعه درس علوم و مطالعات اجتماعی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات:تدریس کامل درس سوم تصمیم گیری. تکالیف مر بوطه حل شد. درس فارسی:درس سوم تدریس شد.تمرین و تکالیف مورد نظر حل شد.پخش فایل صوتی رفتار نیکان و حل پرسش های مربوطه. درس ریاضی :خل تمرین صفحه ۹کتاب درس مطالعات:انجام فعالیت ۱،۲صفحه ۱۹ کتاب داخل برگه. درس فارسی:مرور مطالب گذشته درس ریاضی :حل تمرین صفحه ۱۰ در دفتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد