تکالیف ۲۴ مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-24
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس نگاره ی 6. ریاضی تم 3 و ص16 انجام شد. زیرنویس جدید_ ل_ تدریس و تمرین. زیرنویس جدید _و _تدریس و تمرین. بازدید از پژوهش سرا. کتاب کاردو زیرنویس جدید انجام و رنگ آمیزی شود. یک عدد دفتر تمرین بعنوان چک نویس آورده شود.
اول مریم تکبیری مرور وازشیابی نگاره ها.آموزش دوزیرنویس وانجام وردفترتمرین.تدریس ص18و19ریاضی.مشاهده درحیاط وبازدیدازپژوهش سرا.نوشتن دفترمشق. برای فرداآدرس پلاک منزل شماره تلفن منزل وهمراه پدر ومادر رایادبگیرند.تکمیل دفترمشق.نوشتن ص14ه15مهارت های نوشتاری.لطفافرداهردانش آموز یک گوجه فرنگی برای تدریس داشته باشد.
دوم الهام آذری نائی فارسی ، تدریس درس ستایش و ارزشیابی انجام دوصفحه از کتاب نوشتاری ریاضی ، تدریس ص ۱۳ و انجام تمر ینات مربوطه کاربرگ ریاضی انجام تمرینات ص ۱۱ کتاب نوشتاری
دوم کوکب صیمی ریاضی:تدریس صفحه ۱۳ وانجام تمرینات وارزشیابی.علوم:ارزشیابی وتدریس فصل دو با داستان .وارزشیابی فصل یک با بازی .قران:ارزشیابی و تدریس .فارسی :انجام تمارین کتاب نوشتاری.هنر:کارتلفیقی فارسی وهنر قران درخانه مطالعه شود. .فارسی انجام تمرینات تاص ۱۲.
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس جدید ریاضی تدریس ساعت در بعد از ظهر علوم تدریس درس 2 با استفاده از پاور پوینت فارسی تدریس درس 2 هدیه ها تدریس درس 2 کلمات درس مجله ی ما 2 بار 11 خط اول زنگ ورزش املا در دفتر تمرین در خانه
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی: ساعت در بعداز ظهر بررسی شد. اجتماعی:کاربرگ درس 2 حل شد. علوم:ارزشیابی شد. املا:گرفته شد. قرآن:ارزشیابی شد حل کاربرگ ریاضی... مشق زنگ ورزش از اول تا خط 10
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال ریاضی تدریس ص۱۶ و ۱۷ قران تدریس درس دوم فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری هدیه ها نمایش فیلم حضرت موسی فارسی ادامه درس کوچ پرستو ها رونویسی شود ۵ خط املا نوشته شود تمرین ص۱۵ در دفتر ریاضی نوشته شود
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال ریاضی تدریس ص۱۶ و ۱۷ قران تدریس درس دوم فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری هدیه ها نمایش فیلم حضرت موسی فارسی ادامه درس کوچ پرستو ها رونویسی شود ۵ خط املا نوشته شود تمرین ص۱۵ در دفتر ریاضی نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس ادامه فعالیت های درس با استفاده از وسایل کمک آموزشی و سیستم هوشمند. فارسی:نوشتن املای حروف گمشده پرسش شعر علوم :ارزشیابی از درس مرور درس با استفاده از پاور پوینت مربوط به درس . نمایش فیلم هایی مربوط به تغییرات فیزیکی و شیمیایی. مطالعات:پرسش وپاسخ.نوشتن سوالات ریاضی:تمرین و مرور و تکمیل کاربرگ. فارسی:رونویسی از شعر . حفظ شعر. مطالعه ی درس های برنامه هفتگی. ارزشیابی فارسی روز دوشنبه ارزشیابی ریاضی روز چهارشنبه
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس ادامه فعالیت های درس با استفاده از وسایل کمک آموزشی و سیستم هوشمند. فارسی:نوشتن املای حروف گمشده پرسش شعر علوم :ارزشیابی از درس مرور درس با استفاده از پاور پوینت مربوط به درس . نمایش فیلم هایی مربوط به تغییرات فیزیکی و شیمیایی. مطالعات:پرسش وپاسخ.نوشتن سوالات ریاضی:تمرین و مرور و تکمیل کاربرگ. فارسی:رونویسی از شعر . حفظ شعر. مطالعه ی درس های برنامه هفتگی. ارزشیابی فارسی روز دوشنبه ارزشیابی ریاضی روز چهارشنبه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد