تکالیف ۲۵ مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-25
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه. زیرنویس جدید تدریس شد. قرآن با دبیر مربوطه. ریاضی ص19 و پایین ص 18 تدریس و انجام شد. بخش خوانی بازی و قصه گویی . کتاب کار زیرنویس جدید انجام و رنگ امیزی شود. سرمشق داده شده انجام گردد. یک عدد گوجه فرنگی برای آزمایش علوم آورده شود.
اول مریم تکبیری تدریس قرآن توسط مربی مربوطه.ورزش به همراه مربی.برطرف کردن اشکال دفترها درزیرنویس دیروز.آموزش زیر نویس جدید.تدریس ص16 ریاضی وبررسی.انجام آزمایش علوم(برش گوجه فرنگی)وارزشیابی فارسی نوشتن دفترمشق.نوشتن ص16کتاب نوشتاری.رسیدگی به برگه ی قرارداد.سرمشق مشکل دار دیروز صفحه ی دوم درست شود.کتاب نوشتارب دقیق تمیز تکمیل شود.سپاس ازهمکاری شما.
دوم کوکب صیمی ده دقیقه اول صرف صبحانه ..وبعد ارزیابی درس قران .ارزیابی وتدریس درس دوم هدیه های آسمان.تدریس وارزیابی درس ستایش (فارسی). انجام تمرینات مربوط به فارسی نوشتاری.ورزش . ، ریاضی ارزشیابی و مرور مفاهیم آموخته شده و حل و چک کردن تمرینات شب گذشته در کلاس انجام کاربرگ تلفیقی هنر وجمله نویسی باعنوان دنیای وارونه. انجام کتاب کاروتمرین گل واژه تا صفحه ۱۱ .روانخوانی درس ستایش ..امادگی برای املا از کتاب فارسی اول ابتدایی
دوم الهام آذری نائی .فارسی .ارزیابی درس ستایش. و پخش فیلم .انجام تمرینات کتاب فارسی نوشتاری.جمله نویسی؛انجام تمرینات مربوط به جمله نویسی .ریاضی ارزشیابی و ومرور مفاهیم آموخته شده و حل و چک کردن تمرینات شب گذشته انجام کاربرگ تلفیقی هنر وجمله نویسی باعنوان دنیای وارونه. انجام کتاب کاروتمرین گل واژه تا صفحه ۱۱ .روانخوانی درس ستایش ..امادگی برای املا از کتاب فارسی اول ابتدایی ریاضی از عدد ۱ تا ۳۰ با رقم و حروف در دفتر کار در خانه
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی ساعت در بعدازظهر علوم ارزشیابی و بحث در خصوص هرم تغذیه بخوانیم درس 2کامل شد بنویسیم درس 1 کامل شد. هدیه درس 2 کامل شد. مشق از ادامه ی زنگ ورزش اجتماعی ارزشیابی میشود
سوم راحله ناظمی ریاضی اشنایی با مکعب به وسیله وسایل کمک اموزشی فارسی ادامه درس زنگ ورزش تدریس وروانخوانی شد املا املای پا تخته ای گفته شد اجتماعی درس جدید تدریس شد ادامه درس زنگ ورزش نوشته شود علوم خوانده شود روانخوانی درس جدید انجام صود
سوم راحله ناظمی ریاضی اشنایی با مکعب به وسیله وسایل کمک اموزشی فارسی ادامه درس زنگ ورزش تدریس وروانخوانی شد املا املای پا تخته ای گفته شد اجتماعی درس جدید تدریس شد ادامه درس زنگ ورزش نوشته شود علوم خوانده شود روانخوانی درس جدید انجام شوو
سوم راحله ناظمی ریاضی اشنایی با مکعب به وسیله وسایل کمک اموزشی فارسی ادامه درس زنگ ورزش تدریس وروانخوانی شد املا املای پا تخته ای گفته شد اجتماعی درس جدید تدریس شد ادامه درس زنگ ورزش نوشته شود علوم خوانده شود روانخوانی درس جدید انجام شود
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی ص۱۸ تدریس شد املا ی تصحیح کردنی گرفته شد مطالعات سوال طرح شد فارسی مرور مطالب انجام شد قران ادامه درس دوم تدریس شد واژه های درس دوم در دفتر واژه ها نوشته شود از روی کلمات با ارزش املایی درس کوچ پرستوها نوشته شود تمرین ص ۱۹ در دفتر ریاضی نوشته شود فردا ارزشیابی علوم و واژه های درس کوچ پرستو ها انجام خواهد شد.
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:تدریس و حل فعالیت های فارسی نگارش:تدریس و تکمیل فعالیت های کتاب. فارسی:روان خوانی و اجرای صندلی صمیمیت توسط دانش آموزان. هدیه ها:پرسش پاسخ ریاضی : تکمیل کاربرگ ریاضی. فارسی:ارزشیابی درس اول و دوم.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فناوری:تا صفحه ۱۲تدریس شد.کار عملی انجام شد. دانش اموزان تکالیف مربوطه را به صورت عملی انجام دادند. درس مطالعات:درس سوم تصمیم گیری تدریس شد.فعالیت ۱؛۲با مشارکت دانش آموزان حل شد. پرسش شفاهی انجام شد. درس هدیه ها:جدول و فکر کنید صفحه ۲۲کامل شد.پرسش کلاسی انجام شد. درس فناوری:طرح ۲۰سوال متنوع تا صفحه ۱۲کتاب. درس مطالعات:حل کاربرگ ۳ کتاب درس هدیه ها:انجام تکالیف صفحه ۲۳_۲۴.ایستگاه فکر_بررسی کنید. تحقیق کنید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد