تکالیف ۲۶ مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-26
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی بخش خوانی و تدریس نگاره ی 7. تدریس و تمرین زیرنویس جدید. هنر با مربی تلفیق ریاضی و هنرص 18. ریاضی ص انجام عملی توسط دانش آموزان در پژوهش سراص 20. علوم تدریس و انجام آزمایش گوجه فرنگی فصل 1. کتاب کار انجام شود. دفتر مشق انجام شود. طرح کنار دفتر مشق رنگ آمیزی شود.
اول مریم تکبیری تدریس نگاره ی 7وکارکردن کلمات هم آغازوهم پایان.تدریس ص20 ریاضی درپژوهش سراوانجام آزمایش علوم.آموزش زیرنویس جدیدوتمرین درکلاس.تلفیق هنرباص18 ریاضی.انجام کتاب ریاضی. نوشتن ص17 کتاب نوشتاری. نوشتن دفترمشق ورنگ زدن گوشه های دفتر.کارکردن کلمات نگاره ی 7
دوم الهام آذری نائی تدریس وارزشیابی درس کتابخانه کلاس ما .. املا از درس اول ارزشیابی و تدریس علوم ارزشیابی و تدریس هدیه ها با اجرای نمایش ارزشیابی و تدریس ریاضی و انجام تمرینات مربوطه تکالیف .فردا.هردانش اموز با خود یک کتاب داستان به مدرسه بیاورد..درس را برای پدر ومادر خود بخواند .یک صفحه از دفتر زیبا نویسی را بنویسد. تمرین کتاب ریاضی انجام شود
دوم کوکب صیمی هنر:زیبا نویسی .فارسی.تدریس وارزیابی درس اول.جمله نویسی.انجام کاربرگ.انجام تکالیف زی دفترزیبا نویسی.ریاضی ارزشیابی و تدریس و انجام تمرینات مربوطه تکالیف .فردا.هردانش اموز با خود یک کتاب داستان به مدرسه بیاورد..درس را برای پدر ومادر خود بخواند .یک صفحه از دفتر زیبا نویسی را بنویسد...تمرینات کتاب ریاضی نوشته شود.
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی ساعت در بعد از ظهر با ماشین و دست ورزی با چینه و نی برای دسته بندی ، اجتماعی شروع درس سوم و بحث در خصوص شباهت و تفاوت انسانها،قران ارزشیابی و آموزش سوره توحید،هنر اموزش خوشنویسی،خوانداری روخوانی درس تنگ بلور.. لغت های درس زنگ ورزش با معنی در دفتر لغت..😉 حل تمارین ریاضی در دفتر ریاضی😊
سوم راحله ناظمی قران تدریس درس جدید ریاضی حل وتوضیح ص 17 هنر کاردستی علوم ادامه درس وارزشیابی فارسی روانخوانی درس حل کاربرگ در دفتر ریاضی ساخت مکعب املا در دفتر تمرین در خانه .یک نمونه از وسایل کودکی به کلاس اورده شود
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم ارزشیابی انجام شد هدیهذها تدریس درس دوم کامل شد ریاضی تمرین ص۱۵توسط دانش اموزان پاسخ داده شد فارسی ارزشیابی واژه های درس دوم انجام شد هنر کار با گواش از درس کوچ پرستو ها کلماتی که نشانه های (ق غ ت ط) دارند نوشته شود ۵ خط املا نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی علوم :پرسش شفاهی از همه دانش آموزان. تدریس ادامه درس و کامل کردن فعالیت کتاب. ریاضی:مرور وتدریس با استفاده از سیستم و حل فعالیت کتاب. نوشتن مساله توسط دانش آموزان بصورت گروهی و اجرای نمایش آن مساله .به شکل خریدار و فروشنده با کمک وسایل و استفاده از پول مربوط به کلاس ریاضی با هدف یادگیری بهتر فصل عددنویسی و میلیارد. فارسی:آزمون مداد کاغذی از درس اول و دوم فارسی. هنر:آموزش قاب نقاشی ویژه ایام محرم . مطالعات :مرور درس قبل و گفتگوی کلاسی.تدریس درس سوم با استفاده از سیستم هوشمند. ریاضی:تکمیل کاربرگ های روز گذشته. ساخت کاردستی مربوط به الگوها. فارسی:املای شب.تکمیل کاربرگ های مربوط به کلربوک. مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فارسی:تدریس درس هوشیاری_روخوانی متن هدهد_توضیح اجزاء جمله درس مطالعات:حل کاربرگ شماره ۳به کمک همفکری و نظر سنجی دانش اموزان. تدریس درس ۴ تصمیم گیری درس ریاضی :حل تمرین های صفحه ۱۲ درس فارسی:نوشتن مشق از درس هوشیاری_انجام گارگاه درس پژوهی صفحه ۲۴ _نوشتم ۵جمله و تعیین نهاد و فعل درس ریاضی:حل کاربرگ دریافتی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد