کلیله و دمنه

کلیله و دمنه

کلیه و دمنه: ګنجینه ای است  که افق نګرش خواننده را در موضوع اجتماعی ارتقاء می بخشد.با تامل در این کتاب هرکس در حد بضاعت خود پند و اندرز فرا می گیرد  و از عا قبت اعمال خود و دیگران آگاهی می یابد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد