تکالیف ۲۲ آبان

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-08-22
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ارزشیابی و مرور تدریس ها. ریاضی تم 8 و انجام ص52 و 53 املای پاتخته ای و ارزشیابی دانش آموز. قران با دبیر مربوطه. توصیح و تفهیم کلمه و جمله و تفاوت آن و شروع آن دردفتر مشق . دفتر مشق سرمشق کامل شود. کتاب کار ص 34 و 35 و 36 کامل شود. لطفا کلمه خوانی در حد کلمات سرمشق شده در دفتر مشق و ترکیبها با دانش آموز کار شود.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی*انجام پایین ص36،35،34کتاب نوشتاری.آموزش جمله ونوشتن اولین جمله(بابا آب داد.)واینکه از3کلمه درست شده دردفترمشق(تلفیق فارسی وریاضی).آموزش قرآن توسط مربی مربوطه وبااستفاده ازسیستم.ارزشیابی فارسی واملای مسابقه ای روی تابلو.ارزشیابی فارسی وعلوم بااستفاده ازسیستم. نوشتن دفترمشق وکتاب نوشتاری ص36،35،34.رون خوانی درس ها واملادر دفترمشق کارشودممنون ازهمکارب شما.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی*انجام پایین ص36،35،34کتاب نوشتاری.آموزش جمله ونوشتن اولین جمله(بابا آب داد.)واینکه از3کلمه درست شده دردفترمشق(تلفیق فارسی وریاضی).آموزش قرآن توسط مربی مربوطه وبااستفاده ازسیستم.ارزشیابی فارسی واملای مسابقه ای روی تابلو.ارزشیابی فارسی وعلوم بااستفاده ازسیستم. نوشتن دفترمشق وکتاب نوشتاری ص36،35،34.رون خوانی درس ها واملادر دفترمشق کارشودممنون ازهمکارب شما.
اول مریم تکبیری آیت الکرسی*انجام پایین ص36،35،34کتاب نوشتاری.آموزش جمله ونوشتن اولین جمله(بابا آب داد.)واینکه از3کلمه درست شده دردفترمشق(تلفیق فارسی وریاضی).آموزش قرآن توسط مربی مربوطه وبااستفاده ازسیستم.ارزشیابی فارسی واملای مسابقه ای روی تابلو.ارزشیابی فارسی وعلوم بااستفاده ازسیستم. نوشتن دفترمشق وکتاب نوشتاری ص36،35،34.رون خوانی درس ها واملادر دفترمشق کارشودممنون ازهمکارب شما.
دوم الهام آذری نائی هنر ، فعالیت تلفیقی هنر و علوم ریاضی ، نمایش فیلم جمع های دو رقمی و ایجاد امادگی برای جمع و تفریق فرآیندی با چینه فارسی تدریس درس خرس کوچولو املا ، درس اول و دوم گاج ۵۶ رونویسی از ص اول درس خرس کوچولو در دفتر مشق تمرین روخوانی دزس خرس کوچولو
دوم کوکب صیمی سلام .زنگ اول:ارزیابی ازدرس ریاضی .ارزشیابی از روانخوانی فارسی.زنگ دوم:تدریس ریاضی .وارزشیابی.زنگ سوم :ارزشیابی علوم .وارزیابی ریاضی .زنگ چهارم:املا .زنگ پنجم:تدریس وارزیابی. حل کاربرگ ریاضی.املا پنج خط.فارسی صفحه ۳۰..کلمه هایی که نشانه ص.س.وح .ج دارند از درس اول تا درس خرس کوچولو پیدا کرده و ازهرکدام یک بار نوشته شود.
سوم راحله ناظمی درست کردن سالادالویه .ریاضی حل ص35 .علوم ارزشیابی .فارسی ارزشیابی حفظ شعر.هدیه ها حل سوالات کتاب سوالات دفتر تمرین فارسی . املای شب دردفتر تمرین در خانه
سوم سید عاطفه حسینی کار گروهی علوم :تهیه ی الویه در کلاس.. ریاضی تدریس شد.. قران تدریس و ارزشیابی.. علوم و اجتماعی ارزشیابی شد. پیدا کردن کلمات سخت درس.. ارزشیابی کتبی فارسی.. علوم ارزشیابی خواهد شد..
پنجم آسیه خزاعی شروع کلاس با نام و یاد خدا. ریاضی:مرور فصل قبل-تدریس درس جدید با استفاده از پاور. حل تمرین توسط دانش اموزان. فارسی:نوشتن املای کامل کردنی-کلمات متضاد و مترادف. آموزش مهارت های زندگی احترام به بزرگترها- قدر دانی از زحمات والدین . (علوم:پرسش و پاسخ از درس رنگین کمان-ارزشیابی تستیاز 3درس اول -تدریس درس جدید با استفاده از سیستم هوشمند-کنفرانس درس رنگین کمان توسط دانش اموز عزیز امیر حسین غلامعلی زاده.) قران:دبیر مربوطه مطالعات:پرسش و پاسخ -تدریس و تکمیل فعالیت های درس جمعیت ایران. (آماده ساختن روزنامه دیواری مربوط به این درس توسط دانش آموزان عزیز حسام الدین قربانی و امیر حسین غلامعلی زاده.خسته نباشید .متشکرم عزیزانم.) ریاضی:تکمیل صفحه 27در کتاب. فارسی نوشتاری:تکمیل فعالیت درس پنج در کتاب. برگه های ارزشیابی و کاربرگ توسط والدین عزیز امضا شود. (خدا قوت )
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی:تا صفحه ۳۰تدریس شد درس علوم:ارزشیابی شفاهی انجام شد.سوالات و گزارش کار دانش آموزان بررسی شد. درس نگارش:ادامه درس سوم انجام شد. درس قرآن :دبیر مربوطه درس ریاضی:انجام تمرینات تا صفحه ۳۰در کتاب.صفحه ۳۱در دفتر درس نگارش:تکمیل درس چهارم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد