تکالیف اول آذرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-01
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی تدریس نشانه ی س به روش قصه . رو خوانی درس توسط همه دانش آموزان. قرآن با مربی. هنر با مربی. رونویسی از زیر نویس جدید س. ریاضی تدریس عدد 3. سرمشق داده شده و جدول ترکیبها در دفتر مشق انجام شود. روخوانی درس جدید ( کلاس) تمرین شود. رنگ آمیزی کناره های دفتر مشق انجام شود. از همکاری شما والدین گرامی تشکر میکنم.
اول مریم تکبیری تدریس عددصفروانجام تمرین های کتاب.تدریس خلاق حرف(س)باانمایش وداستان پادشاه سبیل وسکسکه.تدریس قرآن توسط مربی مربوطه.هنر:تلفیق ریاضی وهنر(نقاشی باعدد5)دردفترنقاشی.ارزشیابی وکارکردن ترکیب های درس .جدیدونوشتن دردفتر تمرین. نوشتن دوصفحه دفترمشق ویک صفحه املا.روخوانی درس جدید تمرین شود.ازاینکه درانجام درس ها باکلاس همکاری داریدوازاملای فرزندتان غافل نیستید صمیمانه سپاس گزارم.به امیدموفقیت روزافزون امیدهای فردای سرزمینم.
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :هنر.نقاشی تلفیقی.زنگ دوم:بحث وگفت وگو در مورد اهداف درس مدرسه خرگوش ها.ارزشیابی روانخوانی.اهدا کاردستی خرگوش .پذیرایی از دانش آموزان باهویج.بررسی تکالیف ریاضی .زنگ سوم:ارزشیابی ریاضی.وآموزش تقریب با بازی..زنگ چهارم:توضیح ساعت ودقیقه با داستان..املا گفته شد..درده دقیقه اخر زنگ جناب آقای قربانپور از کلاس بازدید نمودند و درمورد مهارت سلام کردن بادانش آموزان صحبت نمودند.زنگ پنجم :قران تدریس شد انجام تکلیف گروهی (تمام دانش آموزان به پنج گروه لامسه.چشایی .بینایی وبویایی .شنوایی تقسیم شدند )فارسی صفحه ۳۳.۳۴..ریاضی دوصفحه ۳۲ و۳۱.پنج خط املای شب
دوم الهام آذری نائی ریاضی ، ارزشیابی و تدریس فارسی ، ارزشیابی ، حل تمرین با نرم افزار علوم ارزشیابی و نمایش فیلم جمله نویسی ، انجام تمرین کلمه های هم معنی و ارزشیابی گل واژه ص ۳۹ گاج ص۶۹ خوشنویسی ص ۲۹ املا از سه درس اول ، ۶ خط
سوم راحله ناظمی قران تدریس وارزشیابی ص39.ریاضیحل ص40 و41.هنرنقاشی .علوم تدریس وانجام سوالات کتاب.فارسی روانخوانی وتدریس مورچه ریزه کلمات درس 4یک بار .امتحان علوم از درس اول تا پایان درس 3
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس و حل سوالات کتاب تا صفحه ی 39 علوم درس سوم به صورت آموزش شفاهی مفاهیم تدریس شد. قران تدریس و ارزشیابی روانخوانی.. اجتماعی ارزشیابی شد. فارسی تدریس درس بخوان و بیندیش مورچه ریزه و حل سوالات درس چهارم. حل تمارین مرور فصل ریاضی.. و یک املا 6 خطی از درس اواز گنجشک..
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم تدریس درس چهارم هدیه ها تدریس درس پنحم ریاضی پاسخ به کاردر کلاس ص ۳۹ و۴۰ فارسی کامل کردن فارسی نوشتاری هنر کار با کاغذ رنگی تمرین ص۴۱ در دفتر ریاضی واژه های درس رهایی از قفس در دفتر واژه ها از روی کلمات با ارزش املایی درس,رهایی از قفس دو بار نوشته شود
پنجم آسیه خزاعی (علوم:ارزشیابی از دانش آموزان-تکمیل فعالیت کتاب-نمایش فیلم و پاور مربوط به فسیل ها) (ریاضی: تدریس ضرب کسرها -نمایش پاور و فیلم توضیحات مربوط این مبحث.حل چند نمونه سوال) (برگزاری آزمون جامع ) (هنر:نقاشی کردن آرزوهای خود) (فارسی:توضیح فعالیت های درس شش نگارش -حروف ربط-حرف میانجی-اجرای نمایش چنار و کدوبن توسط گروه ها کلاسی) (کنفرانس درس توسط دانش آموز عزیز عرفان غلامرضاپور) مطالعات:ارزشیابی از همه دانش آموزان توسط همیار معلم ها. توضیح درس جدید منابع آب ایران ) (ریاضی:حل فعالیت های صفحه 32-33در کتاب.) (تکمیل فعالیت های نگارش درس شش.) (انجام تحقیق مربوط به فسیل ها.) (مطالعه ی درس ها طبق برنامه کلاسی). (املای شب.) (عزیزانم هزینه آزمون علمی آموزش و پرورش 6000تومان را حتما فردا بیاورند.) (خدا قوت .روزتون بخیر و شادی)
ششم منیره سادات موسوی زاده درس مطالعات:تدریس درس طلای سیاه به همراه نوشتن سوالات مربوطه/ارزشیابی شفاهی درس فارسی:تدریس ادامه درس هفت خان رستم به همراه حل درک مطلب.ارزشیابی شفاهی/کنفرانس دانش آموز عزیز محمد جواد صادقی درس ریاضی:انجام تمرینات مربوطه درس هنر:دبیر مربوطه درس تفکر و پژوهش.حل درک مطلب درس گردآوری اطلاعات.نمایش فیلم درس بوی خوش مدینه درس مطالعات:انجام فعالیت های ۱/۲/۳ درس طلای سیاه درس ریاضی:مطالعه تا صفحه ۳۹کتاب و کتاب کارصفحه ۴۹-۵۴ درس تفکر و پژوهش:حل درک مطلب درس بوی خوش مدینه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد