تکالیف ۱۷ آذرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-09-17
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول مریم تکبیری مطالعه ی درس مادروبعدارزشیابی وکلمه نویسی روی تابلو.انجام کتاب مهارت های نوشتاری.املاروی تخته هایشان.هنر:تلفیق هنروریاضی(شناسایی اعداد بارنگ های پاییزی).ارزشیابی ومرور اعداد. دفترمشق بزرگ درس (ر)کامل نوشته ورنگ آمیزی شود.کتاب نوشتاری تکمیل شود.برگه ی پوشش بدن جانوران به صورت عملی انجام شود.املای شب وروان خوانی درس هاکارشود.برگه ی معاینه ی چشم بررسی شود.
اول فاطمه قاسمی روخوانی درس انجام شد. هنر کاربرگ تلفیقی ریاضی و هنر. ریاضی تدریس و انجام ص 83و84. ارزشیابی فارسی. کلمه خوانی. دفتر مشق بزرگ ص 29 و 30و31و32 مربوط به درس ر انجام و رنگ امیزی شود.روان خوانی و تند خوانی تمرین و تکرار شود.املا کار شود.کاربرگ پوشش بدن جانوران انجام شود.و برگه ی معاینه چشم ملاحظه و در صورت تمایل همکاری شود. از زحمات شما عزیزان کمال تشکر را دارم.
دوم کوکب صیمی زنگ اول:حل انجام مربوط به تمرینهای درس چوپان درستکار.زنگ دوم:نمایش فیلم ریاضی.انجام تمرینات کتاب.زنگ سوم:ارزشیابی وبحث وگفت وگو درمورد فصل ۴. علوم ..زنگ چهارم :حل کاربرگ ریاضی .زنگ پنجم :ارزشیابی املا .حل کاربرگ ریاضی انجام کاربرگ فارسی ..کلماتی که نشانه ت وط دارند از اول کتا ب نوشته شود تاجای درس مربوطه..املای شب ۸ خط ..طراحی ده سوال ریاضی از فصل ۲و ۱ کتاب ریاضی. (دفتر کاردرخانه )انجام کاربرگ املای وارونه..پسرهای گلم ابتدا باید کاربرگ جلوی آیینه بگیرند ومتن املا را بخوانند سپس کلماتی که در ذهنشان به خاطر سپردنددردفتر مشقشان بنویسند..شنبه ارزشیابی ریاضی...🌺🌺🌺🌺🌺🌺
دوم الهام آذری نائی ریاضی ، تدریس ص ۴۰ و ارزشیابی هنر ، کاربرگ رنگ آمیزی تذهیب و خوشنویسی علوم ارزشیابی فارسی ، ارزشیابی و انجام تمرین فوق العاده ، حضور در پژوهش سرا و ساخت اشکال هندسی و تشخیص تفاوت و شباهت کتاب کار فارسی ۳۸ و ۳۹ و۴۰ املا از درس چوپان درست کار گاج ۸۰ و ۸۱
سوم راحله ناظمی قران تدریس وروانخوانی.ریاضی تدریس دایره .ارزشیابی ضرب.هدیه ها مرور دروس گذشته گ حل کاربرگ
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس صفحه 51 کتاب و بازی و ریاضی.. فارسی تمرین روانخوانی و حل تمارین کتاب تا پایان درس بلدرچین.. هنر:نقاشی با موضوع یک روز در طبیعت رویایی شما نوشتاری اتمام فصل تا ابتدای درس پنجم و اصلاح و بررسی معانی لغات در دفتر لغات قرآن تدریس و ارزشیابی تا پایان درس روز بیست و پنجم.. حل کاربرگ ریاضی یک املای 7 خطی از درس بلدرچین و امتحان لغت از ابتدای دفتر لغت فارسی..
سوم سید عاطفه حسینی ریاضی تدریس صفحه 51 کتاب و بازی و ریاضی.. فارسی تمرین روانخوانی و حل تمارین کتاب تا پایان درس بلدرچین.. هنر:نقاشی با موضوع یک روز در طبیعت رویایی شما نوشتاری اتمام فصل تا ابتدای درس پنجم و اصلاح و بررسی معانی لغات در دفتر لغات قرآن تدریس و ارزشیابی تا پایان درس روز بیست و پنجم.. حل کاربرگ ریاضی یک املای 7 خطی از درس بلدرچین و امتحان لغت از ابتدای دفتر لغت فارسی..
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم انجام ازمایش,در پژوهشسرا فارسی مرور ریاضی تدریس ص۵۰ مطالعات ازمون جامع برگزار شد قران مرور کاربرگ های داده شده پاسخ داده شوند شعر باران حفظ شود ریاضی تمرین ص۵۱ در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ داده شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:رفع اشکال دانش آموزان.تدریس و توضیح ضرب اعداد مخلوط .حل تمرین توسط دانش آموزان. علوم:پرسش و پاسخ- تدریس درس با استفاده از سیستم. مطالعات:ارزشیابی-تکمیل فعالیت کتاب .حل کاربرگ. فارسی:روان خوانی. فوق برنامه:ساخت پاور توسط دانش آموزان جهت کنفرانس درس ها. ریاضی:حل فعالیت صفحه 40در دفتر. مطالعات:تکمیل فعالیت صفحه آخر درس منابع آب ایران. علوم:مطالعه درس-آوردن چند تکه مقوا و دکمه فشاری برای کاردستی درس حرکت بدن. نوشتن املای شب. آخر هفته ی خوبی داشته باشید.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس فارسی:توضیح ارکان تشبیه/ارزشیابی شفاهی/تدریس ادامه شعر ای وطن به همراه ترجمه آن و ارایه های ادبی/خواندن حماسه ی هرمز و تکمیل پرسش ها/تدریس شعر حفظی و خواندن حکایت انواع مردم ها /توضیح ندا و منادا املاءاز کل دروس تدریس شده درس مطالعات:تدریس درس هشتم انرژی را بهتر مصرف کنیم./ارزشیابی شفاهی/توضیح منابع انرژی ودرس جدید ساعت فوق برنامه:انجام ازمایش کوه اتشفشان /توضیح ساختار اتشفشان درس ریاضی:صفحه ۴۹کتاب درس فارسی:مشق از شعر حفظی به همراه حکایت./نوشتن پنج جمله و مشخص کردن ارکان تشبیه/پنج جمله و مشخص کردن ندا و منادا.حفظ شعر /تکمیل درک مطلب ای وطن درس مطالعات:حل فعالیت ۱؛۲؛۴. انجام فعالیت۳ توسط گروه ۴ درس ریاضی:حل تنرین کتاب کار صفحه ۶۵_۶۸

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد