تکالیف ۱۱ دی ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-10-11
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی جمله سازی . املا در دفتر و ارزشیابی. مرور و ارزشیابی دفاتر و روانخوانی. قران با مربی. ریاضی تدریس مفهوم جمع و تفریق به روش عینی. کتاب ریاضی ص ۹۴ و ۹۵ کامل شود. کاربرگ ها با نظارت والدین عزیز انجام و رنگ آمیزی گردد. کاربرگ در دفتر مشق انجام شود . درس های گذشته تکرار و تمرین گردد .فردا تدریس نشانه ی جدید . با تشکر .
اول مریم تکبیری املای خلاق ازدرس (ه)دردفتراملا.جمله نویسی با/کمکی (دوستی)دردفترمشق به همراه بررسی.قرآن به همراه مربی مربوطه (مرورسوره هاوتدریس لوحه ی جدید).تدریس تفریق وجمع باداستان دیو وفرشته وکاربامهره های رنگی وانجام کتاب.انجام کتاب نوشتاری ،املای تخته ای وتوزیع برگه ها. انجام یک صفحه دفتر مشق*تکمیل دوبرگه وکارکردن جمله نویسی.فردایک ساعت اردوی داخل مدرسه است.خوراکی واسباب بازی کوچک بیاورند.فرزندان گل کلاسم رابه خدای مهربان می سپارم.
دوم کوکب صیمی سلام.زنگ اول :ارزشیابی فارسی.زنگ دوم :ارزشیابی املا. حل تمرین ریاضی.زنگ سوم :نمایش فیلم ریاضی مفهومی.زنگ چهارم :ارزشیابی ریاضی .وتمرین وتکرار مبحث سکه . جمع دورقمی .تقریب .یکی وده تایی .زنگ پنجم :قران حل کاربرگ ریاضی.انجام کاربرگ علوم.۸ خط املا از درس خرس کوچولو
دوم الهام آذری نائی ریاضی ارزشیابی املا از درس هفتم فارسی تدریس بخوان و بیندیش مورچه اشک ریزان هنر با تلفیق ریاضی ، تقارن قرآن ص ۲۴ قران ص ۲۴ علوم مطالعه شود کتاب کار فارسی ص ۵۲ گلواژه ‌، ص ۶۹ ،۷۰ املا از درس هفتم
سوم راحله ناظمی قران تدریس وروخوانی.ریاضی ضرب 5پرسیده شد .فارسی حل کامل درس6.علوم مرور درس 3،4،5.هدیه حل کاربرگ ضرب5همراه با شکل محور جمع والگو در برگه اچار
سوم راحله ناظمی قران تدریس وروخوانی.ریاضی ضرب 5پرسیده شد .فارسی حل کامل درس6.علوم مرور درس 3،4،5.هدیه حل کاربرگ ضرب5همراه با شکل محور جمع والگو در برگه اچار
چهارم فریبا نبوی فرشه علوم طرح سوال ریاضی تدریس قران تدریس برگزاری جشن خودکار هدیه ها ارزشیابی کتبی تمرین ص۷۱ ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و پاسخ داده شود ۱۰ خط املا از درس ۶ و۷ از درس ۹مطالعات ارزشیابی شفاهی انجام خواهد شد روخوانی ص ۳۵ و ص۴۰ قران ارزشیابی خواهد شذ
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین ها توسط دانش آموزان. فارسی:نوشتن املای تلفیقی (خلاق-پای تخته ای-واژه ها)جشنواره کلمات. مطالعات:ارزشیابی علوم:تکمیل فعالیت کتاب و پرسش و پاسخ. قرآن:دبیر مربوطه. فارسی:رونویسی صفحه آخر درس نام آوران. هدیه ها :تکمیل فعالیت رنگین کمان جمعه. (خداقوت عزیزانم.)
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل تمرین ها توسط دانش آموزان. فارسی:نوشتن املای تلفیقی (خلاق-پای تخته ای-واژه ها)جشنواره کلمات. مطالعات:ارزشیابی علوم:تکمیل فعالیت کتاب و پرسش و پاسخ. قرآن:دبیر مربوطه. فارسی:رونویسی صفحه آخر درس نام آوران. هدیه ها :تکمیل فعالیت رنگین کمان جمعه. مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی. یکشنبه اردوی داخل مدرسه دارید. (خداقوت عزیزانم.)
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران:دبیر مربوطه درس فارسی:تدریس درس نهم به همراه نوشتن معانی واژه ها و ترجمه عبارات سخت درس درس علوم:برگزاری امتحان کتبی علوم تکالیفی که قبلا داده شده انجام شود. درس فارسی:نوشتن مشق از صفحه اول درس نهم به همراه واژه های درس با معنی آنها
ششم منیره سادات موسوی زاده درس ریاضی و قران:دبیر مربوطه درس فارسی:تدریس درس نهم به همراه نوشتن معانی واژه ها و ترجمه عبارات سخت درس درس علوم:برگزاری امتحان کتبی علوم تکالیفی که قبلا داده شده انجام شود. درس فارسی:نوشتن مشق از صفحه اول درس نهم به همراه واژه های درس با معنی آنها

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد