تکالیف ششم مهرماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-07-06
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی 1ریاضی ص 4 الگویابی تدریس و انجام شد 2نگاره ی دو تدریس و ارزشیابی شد 3 ورزش با دبیر مربوطه 4کتاب کار بررسی و زیرنویس کارشد 5زیرنویس جدید تدریس و تمرین شد. زیرنویس جدید در دفتر مشق انجام شود.
سوم راحله ناظمی ریاضی مرور دوم فارسی تدریس درس محله ما فارسی ادامه تدریس وروانخوانی اجتماعی تدریس درساول واشنایی باشناسنامه صفحه اول درس محله ما دردفتر مشق روانخوانی درس 1
سوم سید عاطفه حسینی درس اول فارسی روخوانی تدریس شد،ریاضی تفریق فرآیندی و نمونه سوال حل شد. از خط 1تا 15 رونویسی فارسی از درس 1،حل سوال ریاضی در دفتر ریاضی، تمرین درس الگویابی ریاضی
چهارم فریبا بوی فرشه ریاضی تدریس ص۵،۶ املا از درس اول گرفته شد مطالعات درس اول تدریس شد تمرین ص ۶،۷ریاضی در دفتر ریاضی نوشته شود ادامه ی درس اول فارسی تا پایان بند اول ص اخر رونویسی شود
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:رفع اشکال و حل تمرین های ضرب و تقسیم. فارسی:تدریس درس و روان خوانی هدیه های آسمانی:تدریس درس و ارتباط به مهارت های زندگی. مطالعات:تدریس درس و گفتگوی گروهی دانش آموزان مربوط به فعالیت کتاب ریاضی :ارزشیابی فارسی:رونویسی قسمتی از درس-آوردن دفتر واژه نامه هدیه ها:تکمیل فعالیت صفحه 9 علوم:تکمیل فعالیت کتاب فرفره
ششم منیره سادات موسوی زاده درس علوم:توضیح اولیه در مورد آزمایشو مراحل روشهای علمی درس هدیه ها:تا صفحه ۱۶تدریس شد. درس ریاضی:تدریس تا صفحه ۲و انجام تمرینات مربوطه تکلیف هدیه ها:۵سوال از درس دوم طراحی شود. تکلیف علوم:مراحل علمی را در مورد چگونگی به وجود امدن شب و روز بنویسید. درس ریاضی:انجام تمرین گفته شده در دفتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد