تکالیف دهم بهمن ماه

شرح دروس تدریس شده و تکالیف داده شده 1395-11-10
پایه تحصیلی آموزگار تدریس شده تکالیف
اول فاطمه قاسمی ورزش با دبیر مربوطه. تدریس نشانه ی (ف) توسط دانش آموز عزیز مجتبی غلامی و با تشکر ویژه از همکاری خانواده ی محترم . رو خوانی درس توسط ۱۱ توسط دانش آموزان. املا در دفتر املا و بررسی آن. کار در کلاس در دفتر مشق (تفکیک نقطه) روانخوانی درس جدید حتما کار شود. کار برگ های چسبانده شده در دفتر مشق رنگ آمیزی و انجام شود . کتاب قرآن به دانش آموز داده شده است لطفا مطالعه و مرور شود . با تشکر و سپاس ویژه از عنایت و همکاری صمیمانه ی شما بزرگواران💐
اول مریم تکبیری تدریس(ف)توسط دانش آموزفرهیخته:فرزاداسکندری فرودادن مدادفشنگی وفرفره به دوستانش. ورزش به همراه مربی مربوطه.نوشتن سرمشق دردفتروخواندن درس جدید.نوشتن دفترمشق بزرگ.تدریس علوم(سنگ ها). انجام صفحه های دفترمشق.تمرین روان خوانی درس.درست کردن رحل قرآن .ارزشیابی قرآن(لطفاکارشود). فردارضایت نامه راامضاشده بیاورند.
دوم کوکب صیمی سلام.صرف صبحانه .املای پاتخته ای .بررسی کاربرگ شنبه.ارزشیابی وتمرین وتکرار تمرینات مربوط به ساعت .اعداد سه رقمی.انجام تمرینات جمله نویسی.ورزش .انجام آزمایشات فراتراز کتاب تکمیل کاربرگ .املای شب ازکلمات بی نقطه درس فردوسی
دوم الهام آذری نائی تدریس تا ۷۹کتاب ریاضی املای حضور ذهن درس هنرمند تدریس و ارزشیابی هدیه های آسمان انجام ازمایشات فراکتابی علوم در پژوهش سرا ص ۷۷و ۷۸ کتاب ریاضی گلواژه ص۹۰ املا از درس هنرمند ،
سوم سید عاطفه حسینی حضور در پژوهش سرا و تدریس تقسیم با وسایل کمک آموزشی انشا:انشای بچه ها خوانده شد و کتاب بنویسیم حل شد. فارسی تدریس و روانخوانی درس یار مهربان هدیه تدریس و حل کتاب+اجرای نمایش توسط دانش اموزان: الله پور عبداللهی اسکندری زارع زاده هجری علوم:ارزشیابی شد و توضیحات لازم داده شد. جمله نویسی با لغات سخت درس بوی نرگس مشق از صفحه ی اول درس یار مهربان.. اجتماعی 3 درس آخر پرسیده میشود..
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها املا ی خلاق قران رو خوانی فارسی تدریس ادامه درس مطالعات طرح سوال تمرین های پایان فصل ۴ نوشته شود فردا ارزشیابی از فصل اول و چهارم ریاضی انجام خواهد شد
چهارم فریبا نبوی فرشه ریاضی پاسخ به تمرین ها املا ی خلاق قران رو خوانی فارسی تدریس ادامه درس مطالعات طرح سوال تمرین های پایان فصل ۴ نوشته شود فردا ارزشیابی از فصل اول و چهارم ریاضی انجام خواهد شد
پنجم آسیه خزاعی ریاضی:حل فعالیت کتاب توسط دانش آموزان .تدریس ادامه درس با استفاده از وسایل کمک آموزشی و سیستمی. ورزش:دبیر مربوطه. هدیه ها:تدریس و تکمیل فعالیت ها به همراهی دانش آموزان. فارسی:توضیح و راهنمایی درس آزاد.روان خوانی و تدریس حکایت و ... تشویق و قدردانی از دانش آموزان کوشا و نمونه. فارسی:تکمیل درس آزاد در کتاب خوانداری و کتاب نگارش . مطالعه درس ها طبق برنامه کلاسی.
ششم منیره سادات موسوی زاده درس هدیه ها:مرور کتاب تا درس دوم به همراه حل تمرین های درس احکام سفر/پرسش کلاسی درس مطالعات:حل کاربرگ درس چهاردهم /ارزشیابی شفاهی درس فناوری:انجام ازمایسات فرا کتابی در پژوهسرا ورزش :دبیر مربوطه درس فارسی:ارزشیابی کتبی از واژگان و ارایه های ادبی /پنج جمله دارای ارایه ادبی از کتاب درسی نوشته شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دبستان غیردولتی هوشمند شهاب می باشد